Disclaimer
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Weerheerhugowaard besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van Weerheerhugowaard wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Weerheerhugowaard.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weerheerhugowaard sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde websites,
het gebruik van informatie die door middel van deze websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om een van bovengenoemde websites te kunnen raadplegen.

Weerheerhugowaard.nl

e-mail: weerheerhugowaard@gmail.com

website: www.weerheerhugowaard.nl